دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی صمد پایدار - فعالیتهای پژوهشی
PDF چاپ ایمیل
  • Semantic Web
  • Linked Data
  • Semantic Web enabled Software Engineering

 

بهنگام کردن در شنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۰ ، ۱۶:۱۱