دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی صمد پایدار - سوابق تحصیلی
PDF چاپ ایمیل
  • کارشناسی
    دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار، 1379-1384

  • کارشناسی ارشد
    دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار، 1384-1386
  •  
  • دکترای تخصصی
    دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار، 1386-1393

بهنگام کردن در يكشنبه ، ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ ، ۰۵:۰۸